TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG, CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

          Thực hiện kế hoạch số 174/KH-PGDDT ngày 11/3/2019 của PGDĐT về Kế hoạch tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Sau khi tham gia tập huấn ở huyện, ngày 10/4/2019, Trường PTDTBT TH Vĩnh Ô tổ chức tập huấn cho CB, GV, NV tại trường về Thông tư số 14/2018/TT-BGDDT ngày 20/7/2018 của Bộ GDĐT về Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, Thông tư 20/2018/TT- BGGDĐT của Bộ GDĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.