Sơ kết học kì I năm học 2017-20188

Trường PTDTBT TH Vĩnh Ô dã tổ chức sơ kết học kì I năm học 2017-20118 nhằm đánh giá lại các kết quả đã đạt được, nêu lên những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân , hướng khắc phục và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kì II, giải pháp thực hiện nhằm đạt kết quả cao cuối năm học.

Nhãn