LỊCH TUẦN 7

KẾ HOẠCH TUẦN 7

(Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2019)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

 

Hai

07/10

 

DẠY HỌC

Phát động tuần lễ Học tập suốt đời

 

DẠY HỌC

Ba

08/10

DẠY HỌC

Thao giảng tại lớp 2a

 

DẠY HỌC

09/10

 

DẠY HỌC

DẠY HỌC

Năm

10/10

DẠY HỌC

Thao giảng tại lớp 3a

DẠY HỌC

Thao giảng tại lớp 4a

 

Sáu

11/10

 

DẠY HỌC

Thao giảng – Chuyên đề khối 1-SHCM

Bảy

  

CN

  
Bài viết liên quan