LỊCH TUẦN 6

KẾ HOẠCH TUẦN 6

(Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2019)

Thứ

SÁNG

CHIỀU

 

Hai

30/9

 

DẠY HỌC

 

DẠY HỌC

 

Ba

01/10

 

DẠY HỌC

 

DẠY HỌC

 

02/10

DẠY HỌC

Khảo sát chất lượng đầu năm tại điểm trường Mít.

Kiểm tra toàn diện đ/c: Khuyên

DẠY HỌC

Khảo sát chất lượng đầu năm tại điểm trường Mít.

Kiểm tra toàn diện đ/c: Sinh

Năm

03/10

DẠY HỌC

Khảo sát chất lượng đầu năm tại điểm trường Xà Lời.

DẠY HỌC

 

Sáu

04/10

 

DẠY HỌC

Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường – Phần lý thuyết

 

Bảy

  

CN

  
Bài viết liên quan